University of Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Dodiplomski študijski program STROJNIŠTVO (1. stopnja) – visokošolski strokovni, obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Strojništva

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Študijske smeri

Študijske smeri

Na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Strojništvo izvajamo 3 smeri, in sicer:

Konstrukterstvo

Diplomant študijske smeri Konstrukterstvo med študijem pridobi praktična in teoretična znanja, s katerimi je usposobljen reševati razvojne probleme in razvijati nove miselne in praktične pristope h konstruiranju in oblikovanju različnih izdelkov, strojev in naprav, ki bodo pripomogli k skrajševanju razvojnega časa ter prispevali k znižanju stroškov konstruiranja in izdelave. Študij na tej smeri visokošolskega strokovnega študijskega programa strojništva je prvenstveno namenjen pridobitvi kakovostnih praktičnih znanj s področja konstruiranja in oblikovanja s primerno temeljno podlago ter razumevanju širšega področja strojništva, ki diplomantom v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za zaposljivost. Hkrati pa je študijski program zasnovan tudi tako, da pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji, pri čemer pa bodo morali tisti študenti, ki se bodo za nadaljevanje študija odločili, sami poglobiti nekatera teoretična znanja, ki jih s študijem na tej smeri zaradi praktične naravnanosti ne bodo dobili.

Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo

V okviru smeri Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo  poteka študij teoretičnih in praktičnih znanj, potrebnih za načrtovanje in razvijanje strojev in naprav ter kompleksnih postrojenj, značilnih za energetsko, procesno in okoljevarstveno tehniko. Na področju energetskega strojništva je poudarek na študiju klasičnih in primarnih obnovljivih virov energije ter strojev in naprav za njihovo spreminjanje v mehansko delo in toploto, kar obsega  motorje z notranjim zgorevanjem, hidravlične stroje, plinske in parne turbine, parne kotle, hladilne in klimatizacijske sisteme. Na področju procesnega strojništva je poudarek na študiju mehanskih in toplotno-snovnih procesov spreminjanja snovi, ki se izvajajo v napravah, kot so mešalni reaktorji, stolpi s pladnji in polnili, sušilniki, cevni sistemi.  Na področju okoljskega strojništva je glavni poudarek na študiju in praktični uporabi mehanskih in toplotnih procesnih tehnik čiščenja odpadnih vod in plinov ter študiju procesov zgorevanja in sežiganja, kar omogoča nadzor in preprečevanje vplivov industrijskih in komunalnih onesnaževanj na okolje. Teoretična in praktična znanja se uporabljajo pri načrtovanju procesnih in energetskih naprav in sistemov, spremljanju delovanja in njihovega izboljšanja. Poleg teoretičnih znanja je pomemben poudarek na uporabi modernih računalniških simulacijskih orodij (računalniška dinamika tekočin), ki jih dopolnjujejo eksperimentalni modelni preizkusi.  

Proizvodno strojništvo

Študijska smer Proizvodno strojništvo nudi študentom poglobljeno znanje o proizvodnih sistemih in procesih. Vključuje načrtovanje procesov, vodenje procesov, delovanje sistemov in procesov ter nadzor in vrednotenje kakovosti procesov in izdelkov. Pridobljena znanja na področju proizvodnih sistemov in procesov vključujejo: računalniško podprte tehnologije, inteligentne sisteme, računalniško integrirano proizvodnjo, napredne tehnologije, virtualno proizvodnjo, hitra izdelavo prototipov, preoblikovanje in preoblikovalna orodja, CNC stroje, simulacije, elektrohidravliko, nadzor procesov, avtomatizacijo in robotizacijo. Na področju proizvodnega menedžmenta se študent seznani načrtovanjem in simulacijo proizvodnje, menedžmentom industrijskih grozdov, menedžmentom razvoja izdelkov, študijem dela, strateškim menedžmentom proizvodnje, projektnim menedžmentom. Na področju nadzora in vrednotenja kakovosti procesov in izdelkov študent spozna meroslovje, celovito obvladovanje kakovosti, vrhunske merilne instrumente, metode in postopke ter mednarodne standarde in napredne sisteme za vodenje kakovosti.  Študijske vsebine v usmeritvi so nanizane tako, da si kandidati pridobijo kombinirana osnovna znanja za samostojno iskanje optimalnih tehnoloških problemov na osnovi danih projektnih omejitev. Študentje uporabljajo informacijske tehnologije, različna programska orodja in svetovni splet za iskanje ustreznih informacij pri reševanju problemov.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (60% točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Znanje slovenskega jezika na ravni B1 pred vpisom v 2. letnik
Pred vpisom v 2. letnik morajo vsi kandidati izpolnjevati dodatni pogoj, znanje slovenskega jezika na ravni B1, ki ga kandidati dokazujejo z ustreznim uradnim potrdilom:

 • potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B1 ali enakovredno potrdilo,
 • spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
 • maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
 • spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
 • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika.

   

Pogoji za vpis v višji letnik Strojništvo VS

Pogoji za vpis v višji letnik Strojništvo VS

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Matematika za inženirje 1 (5 ECTS),
 • Matematika za inženirje 2 (4 ECTS),
 • Statika in trdnost (5 ECTS),
 • Kinematika in dinamika (4 ECTS),
 • Tehniška dokumentacija (5 ECTS). 

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Tehnološki sistemi (7 ECTS),
 • Tehniška mehanika tekočin in prenos toplote (7 ECTS),
 • Metodika konstruiranja (6 ECTS),
 • Osnove energetskih strojev in naprav (4 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Študijski program je zasnovan tako, da študenti osvojijo napredna znanja s področja mehanike, ki skupaj z znanji materialov, termodinamike in prenosnih pojavov ter višje matematike tvorijo temelj za nadgraditev znanj na značilnih strokovnih področjih strojništva. Kombinacija dobrih temeljnih in strokovnih znanj je nujna za študij postopkov, strojev in sistemov na področju proizvodne tehnike, energetske tehnike, procesne tehnike in okoljske tehnike, kar predstavlja odlično osnovo za uspešno strokovno delo na področju strojništva, hkrati pa tudi dobro izhodišče za raziskovalno delo.

Diplomanti študijskega programa so usposobljeni za samostojno strokovno inženirsko delo, saj med študijem pridobijo najvažnejše kompetence, ki jih industrija pričakuje od strojnih inženirjev: zmožnost analiziranja problemov in odločanja o rešitvah ter sposobnost nenehnega učenja in prilagajanja novostim. Pridobljena kakovostna teoretična in praktična znanja o sodobnih metodah, postopkih in tehnologijah s področja strojništva, ter veščine, spretnosti, vrednote in pozitivna samopodoba, poleg znanja znatno pripomorejo k njegovi delovni uspešnosti. Navkljub praktični usmerjenosti predloženega programa, ki je namenjen predvsem za usposabljanje za opravljanje osnovnih inženirskih opravil, pa si diplomanti (diplomirani inženirji strojništva (VS)) pridobijo tudi druga znanja, podkrepljena s teorijo in prakso, ki jim omogočajo zaposlovanje na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Diplomirani inženir strojništva (VS) je odlično zaposljiv strokovnjak na različnih področjih strojništva in tudi širše. Ima zelo kakovostno teoretično in praktično znanje ter kompetence, ki mu omogočajo obvladovati metode in procese s področja strojništva pri zasnovi, konstruiranju, izdelavi, analizi, nadzoru in vzdrževanju strojev, naprav in zahtevnejših tehnoloških sistemov v različnih proizvodnih okoljih. Pridobljena znanja omogočajo tudi kakovostno organizacijo proizvodnih postopkov in vodenje delovnih skupin, oddelkov in malih ter srednjih podjetij.
Število vpisnih mest

100 - redni študij

30 - izredni študijStopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
visokošolski

Smeri študijskega programa

Konstrukterstvo,

Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo,

Proizvodno strojništvo.

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen strokovni naziv

diplomirani(a) inženir(ka) strojništva (VS)

skrajšano: dipl. inž. str. (VS)

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Darko Lovrec

darko.lovrec@um.si