Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, z vso pozornostjo skrbimo za neprestano izpolnjevanje našega poslanstva, sledenje viziji in našim vrednotam. Na tej poti sledimo strateškim ciljem in usmeritvam, ki smo si jih zadali.

POSLANSTVO

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, s povezovanjem kakovostnega znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in izobraževalnega dela na področju inženirskih ved prispeva k razvoju znanosti, tehnološkemu napredku gospodarstva in družbenega okolja. Pri svojem odločanju upošteva družbena in okoljska razmišljanja ter prevzema odgovornost za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje. Fakulteta skladno s poslanstvom Univerze v Mariboru »skrbi za človeka in trajnostni razvoj, bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost«.

VIZIJA

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru bo stalno izboljševala svojo razpoznavnost ter raziskovalno in izobraževalno odličnost.

SLOGAN

Inženirji soustvarjamo boljšo prihodnost.

VREDNOTE

 •  Odličnost, avtonomija in odprtost raziskovalnega in izobraževalnega dela.
 •  Usmerjenost raziskovanja in izobraževanja v dobrobit človeštva in ustvarjanje vključujoče družbe. 
 •  Poštenost, iskrenost, profesionalna etika in družbena odgovornost pri raziskovanju in izobraževanju.
 •  Skrb za celosten razvoj študentov in zaposlenih. 
 •  Strokovna in raziskovalna podpora gospodarstvu. 
 •  Pripadnost fakulteti. 
 •  Smotrna poraba sredstev. 

STRATEŠKE USMERITVE FAKULTETE 2021 - 2030

STRATEŠKE USMERITVE FAKULTETE 2021 - 2030

 • Fakulteta za strojništvo se bo z vpetostjo v regijo in slovenski prostor aktivno vključevala v reševanje aktualnih družbenih problemov ter skrbela za prenos in izmenjavo znanja tako v domačem kot širšem evropskem prostoru, skladno s strateškimi usmeritvami Univerze v Mariboru 2021-2030, ob upoštevanju načel družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja pri vseh aktivnostih fakultete.

 • S sinergijskimi učinki znotraj fakultete, kakor tudi univerze in širše, bo Fakulteta za strojništvo stalno izboljševala svojo razpoznavnost ter znanstveno in raziskovalno odličnost z mednarodno pomembnimi znanstveno-raziskovalnimi in strokovnimi dosežki na izbranih področjih.

 • Izvajanje in razvijanje študijskih programov v obliki problemsko- in projektno orientiranega študija ter izboljševanje kakovosti pedagoškega dela, v katerem so študentje obravnavani kot partnerji v študijskem procesu, z možnostjo uporabe najsodobnejše izobraževalne in raziskovalne opreme. 

 • Vsebina in način izvajanja izobraževalnega procesa bosta osredotočeni na študenta ter usmerjeni v timsko in kreativno delo ob uporabi inovativnih metod poučevanja in sodobnih učnih okolij ter sodelovanjem z gospodarskim okoljem.

 • Razvijanje študijskih programov v tujem jeziku z namenom povečanja deleža tujih študentov.

 • Načrtno izvajanje vseživljenjskega in funkcionalnega izobraževanja z namenom zagotavljanja stalne prisotnosti fakultete pri tehniškem visokotehnološkem izobraževanju.

 • Stalna skrb za doseganje mednarodno primerljive znanstvenoraziskovalne odličnosti ter trajnostnega, družbeno odgovornega in kakovostnega razvoja znanstvenih ved in raziskovalnih področij, ki jih razvija fakulteta.

 • Krepitev sodelovanja z gospodarstvom in povečanje deleža tržne dejavnosti.

 • Spodbujanje mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov.

 • Oblikovanje celovitega sistema notranjega spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ki bo sledil doseganju strateških prioritet ter krepitev aktivnejše vloge Komisije za ocenjevanje kakovosti v smeri večje prepoznavnosti in vključenosti.

 • Omogočanje spodbudnega delovnega okolja in razvoja človeških virov: strokovnega in osebnostnega razvoja vseh sodelavcev, spodbujanje njihove inovativnosti in ustvarjalnosti, spodbujanje neodvisnega in kritičnega razmišljanja, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev ter krepitev socialne varnosti in stabilnosti zaposlovanja. 

 • Stalno prepoznavanje odličnosti študentov ter zaposlenih na raziskovalnem in pedagoškem področju.

 • Razvoj in trajnostno preurejanje infrastrukture na fakulteti.

 • Spodbujanje akademskih vrednot ter razvijanje in upoštevanje profesionalne etike.


STRATEŠKI CILJI FAKULTETE 2021 - 2030

STRATEŠKI CILJI FAKULTETE 2021 - 2030

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru izobražuje kadre za inženirske poklice in z raziskovalnim delom ustvarja nova znanja, ki so ključna za razvoj gospodarstva in družbe. 

 

1.  ORGANIZACIJA IN POVEZLJIVOST FAKULTET 

 • Večja stopnja povezanosti sistema med fakulteto in univerzo ter večja medfakultetna povezanost.
 • Optimizacija organiziranosti in procesov, ki potekajo na fakulteti.
 • Razvoj novih znanstvenih in študijskih področij na fakulteti s potencialom za nadaljnji razvoj fakultete in univerze.
 • Učinkovit sistem odločanja.
 • Sodelovanje fakultete pri določanju stimulativnega sistema delitve proračunskih sredstev.

 

2.  IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

 • Izvajanje študijskih programov v obliki problemsko in projektno orientiranega študija, v katerem so študentje obravnavani kot partnerji v študijskem procesu z možnostjo uporabe najsodobnejše izobraževalne in raziskovalne opreme. Načrtno izvajanje vseživljenjskega in funkcionalnega izobraževanja z namenom zagotavljanja stalne prisotnosti FS pri tehniškem visokotehnološkem izobraževanju, tako bivših diplomantov FS, kot drugih tehniških strokovnjakov in tudi širše populacije. 

 • Dolgoročno načrtovanje razvoja študijskih programov: vsebinska in strukturna prenova študijskih programov ob sočasni racionalizaciji izvedbe ter vključevanjem zunanjih deležnikov v načrtovanje in posodabljanje študijskih programov.

 • Družbeno odgovorno načrtovanje vpisa.

 • Uporaba inovativnih metod poučevanja in sodobnih učnih okolij ter vzpostavitev pogojev za učenje, osredotočeno na študenta.

 • Skrb za kakovost doktorskega študija v okviru Doktorske šole UM.

 • Vzpostavitev sistema povezovanja izobraževalnega procesa fakultete s potrebami slovenskega gospodarstva v obliki izrednega študija in vzpostavitev sistema vseživljenjskega učenja: odprt, fleksibilen sistem, prilagojen individualnim učnim ciljem, posameznikovim potrebam in interesom, in zagotavljanje krajših izobraževalnih oblik z namenom lažjega prehoda na trg delovne sile in trajnostnega razvoja družbe.

 • Izboljšanje kakovosti študija na FS z različnimi mehanizmi za spodbujanje, zagotavljanje in spremljanje kakovosti: aktivnejše sodelovanje študentov, projektni način dela, ureditev infrastrukture in povezovanje s podjetji. 

 

3.  ZNANSTVENA IN UMETNIŠKA DEJAVNOST 

S sinergijskimi učinki znotraj fakultete in širše postati prepoznavna znanstvenoraziskovalna institucija z mednarodno pomembnimi znanstvenimi, raziskovalnimi in strokovnimi dosežki. Vrhunsko sodelovanje in povezovanje s slovenskimi in tujimi podjetji, institucijami in civilno družbo v okviru slovenskih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov. Zavezanost k implementaciji in izvajanju načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev.

 • Doseganje trajnostnega, družbeno odgovornega in kakovostnega razvoja znanstvenih ved in umetniških disciplin ter raziskovalnih področij, ki jih razvijajo raziskovalci FS. 

 • Doseganje znanstvene in umetniške odličnosti

  • vzpodbujanje kooperativnega sodelovanja med raziskovalnimi skupinami na fakulteti in UM na skupnih prioritetnih področjih raziskovanja in aktivno vključevanje v integrirane projekte v ožji in širši regiji,

  • tvorno sodelovanje z gospodarskimi organizacijami in skrb za prenos znanj v gospodarsko prakso. Vzpostavljanje partnerskega odnosa z industrijo ter izvajanje razvojnih raziskav in storitev za naročnike iz gospodarstva, 

  • vzpodbujanje raziskovalcev k  neprestani širitvi znanj v okviru znanstveno raziskovalnega in razvojnega projektnega sodelovanja z domačimi in tujimi partnerji,

  • zagotavljanje in ustrezno posodabljanje raziskovalne opreme: vzpodbujanje prijav na razpise za nabavo raziskovalne opreme v okviru slovenskih in mednarodnih projektov kot tudi v neposredni povezavi in s podporo slovenskih in tujih podjetij. Aktivno sodelovanje in podpora projektom UM, povezanih s posodabljanjem in pridobivanjem vrhunske raziskovalne infrastrukture,

  • promoviranje posebnih dosežkov raziskovalcev in komuniciranje z zainteresirano strokovno javnostjo in civilno družbo preko različnih medijev.

 • Sledenje in podpora prizadevanjem za uveljavitev odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov raziskav. 

 

4.  SPODBUDNO DELOVNO OKOLJE 

 • Aktivna, transparentna, na dosežkih temelječa politika zaposlovanja: načrtno dolgoročno razvijanje vrhunskih kadrov na izbranih področjih, ki so ključnega pomena za doseganje strateških ciljev fakultete.
 • Spodbujanje interdisciplinarnega sodelovanja in povezovanja med pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim osebjem, ter okrepitev dobrih medosebnih odnosov, kulture dialoga, spoštovanja osebnih okoliščin in medgeneracijske povezanosti. 
 • Spodbujanje izobraževanja zaposlenih in pomoč̌ pri njihovem kariernem razvoju. 
 • Razvoj človeških virov: zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev, krepitev socialne varnosti in stabilnosti zaposlovanja, omogočanje strokovnega in osebnostnega razvoja vseh sodelavcev, spodbujanje njihove inovativnosti in ustvarjalnosti, ter spodbujanje neodvisnega in kritičnega razmišljanja.
 • Spodbujanje akademskih vrednot ter razvijanje in upoštevanje profesionalne etike. 
 • Stalno prepoznavanje in nagrajevanje odličnosti zaposlenih na raziskovalnem in pedagoškem področju.

 

5.  ŠTUDENTI 

 • Partnersko sodelovanje študentov pri upravljanju in razvoju fakultete ter vključenost v spremljanje kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete. 
 • Skrb za celostni razvoj študentov: zagotavljanje kakovostnih študijskih in obštudijskih vsebin, zagotavljanje mobilnosti študentov, skrb za zdrav življenjski slog.
 • Aktivno vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno dejavnost ter sooblikovanje izobraževalne dejavnosti.
 • Zagotavljanje praktičnega usposabljanja, ki temelji na sodelovanju z gospodarstvom. 

 

6.  INTERNACIONALIZACIJA 

 • Krepitev mednarodne prepoznavnosti fakultete
 • Razvoj skupnih interdisciplinarnih študijskih programov in drugih oblik izobraževanja v tujem jeziku.
 • Aktivno vključevanje v mednarodne, bilateralne, regionalne mreže in združenja
 • Spodbujanje mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov. 
 • Prizadevanje za vzpostavitev enotnih pogojev načina izvajanja Erasmus študija na celotni univerzi. 

 

7.  RAZVOJ SKOZI SISTEM KAKOVOSTI 

 • Izvajanje in nadgrajevanje sistema notranjega institucionalnega spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ki bo podpiral doseganje strateških razvojnih prioritet. 
 • Odgovorno zaključevanje kroga kakovosti z osredotočenostjo na učinkovito doseganje zastavljenih ciljev odličnosti
 • Aktivna vloga komisije za ocenjevanje kakovosti na fakulteti: izvajanje aktivnosti za nadaljnji razvoj kulture kakovosti, temelječe na odgovornosti, etiki, transparentnosti in vključevanju vseh deležnikov. 
 • Informacijsko podprto spremljanje kazalnikov doseganja strateških razvojnih ciljev članic UM in nadaljnji razvoj orodij za celovito in učinkovito spremljanje kakovosti. 
 • Zagotavljanje uspešnosti nacionalnih institucionalnih in programskih akreditacij in sodelovanje pri izvajanju nacionalnih/mednarodnih institucionalnih/programskih evalvacij, ki bodo omogočile večjo mednarodno prepoznavnost fakultete.

 

8.  VPETOST V OKOLJE 

 • Fakulteta se bo z vpetostjo v regijo in slovenski prostor aktivno vključevala v reševanje aktualnih družbenih problemov in skrbela za krepitev prenosa in izmenjave znanja v domačem in mednarodnem prostoru.
 • Okrepitev delovanja Alumni kluba in Strateškega sveta fakultete ter aktivnejše sodelovanje s kariernim centrom UM. 
 • Upoštevanje načel družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja pri vseh aktivnostih fakultete. 
 • Sooblikovanje inovacijskega ekosistema kohezijske regije Vzhodna Slovenija skladno s strategijo UM in Strategijo razvoja Slovenije 2030. 

 

9.  PROSTORSKI RAZVOJ FAKULTETE 

 • Primerno vzdrževanje in izvedba nujno potrebnih posodobitev obstoječih prostorov za zagotavljanje čim boljših delovnih pogojev zaposlenih in študentov FS. 
 • Sodelovanje pri oblikovanju smernic prostorskega razvoja UM. 
 • Celovita prenova obstoječih objektov in novogradnja za potrebe FS: prostorska integracija raziskovalno razvojne infrastrukture UM v lokalna okolja za potrebe razvoja gospodarstva (INNOVUM). 
 • Razvoj in trajnostne posodobitve infrastrukture fakultete v okviru univerze.

 

10. INFORMACIJSKA PODPORA DEJAVNOSTI 

 • Zagotavljanje kakovostne informacijske podpore procesom in dejavnostim fakultete. 
 • Podpiranje procesa digitalne optimizacije z uvedbo in razvojem platform za poučevanje in raziskovanje ter vpeljava digitalizacije poslovanja v administraciji. 
 • Dostop do raziskovalne IKT-infrastrukture, orodij, virov in opreme. 
 • Upravljanje informacijske varnosti v skladu s postavljeno informacijsko varnostno politiko.