Univerza Maribor
SLO | ENG

Študenti s posebnim statusom

Študenti s posebnim statusom imajo poseben položaj oziroma pravice na številnih področjih, ki jih urejajo pravni akti. Pravice študentov s posebnim statusom in študijskem procesu študentov invalidov, so na Univerzi v Mariboru opredeljene z naslednjima pravilnikoma:

 Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru (112 KB)

 Obrazec za pridobitev posebnega statusa študenta (45 KB)

 Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru (posebne potrebe)  (145 KB)

 Obrazec za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami (46 KB)

Vljudno vabimo vse študente s posebnimi potrebami, da v referatu fakultete oddajo ustrezne prošnje za priznanje posebnega statusa študenta v skladu z določili zgoraj navedenih pravilnikov, pri čemer naj v prošnji navedejo želene oblike prilagoditve študijskega procesa glede na svoje individualne potrebe. 

Na Fakulteti za strojništvo si vedno prizadevamo ustvariti študijsko okolje, ki je prijazno, prijetno in prilagojeno posebnim potrebam študentov in zagotavlja njihov uspešen študij!

Nekatere okoliščine izobraževanja študentov invalidov v visokošolskem okolju so primerno pojasnjene na spletni strani Društva študentov invalidov Slovenije v okviru projekta  StuDis – Razvijanje inkluzivnega visokega šolstva.

Društvo študentov invalidov Slovenije je nevladno in neprofitno združenje študentov s posebnimi potrebami (okvara vida, okvara sluha, govorno-jezikovne težave, gibalne težave, kronične in dolgotrajne bolezni, specifične učne težave, motnje avtističnega spektra, čustvene in vedenjske motnje). V društvu se združujejo študenti različnih študijskih smeri in stopenj. Članstvo je brezplačno, treba je le izpolniti pristopno izjavo in priložiti potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto.

Z izvajanjem posebnih programov skušajo odgovoriti na potrebe in izzive študentov, s katerimi se srečujejo pri vključevanju v študijsko življenje in pri opravljanju študijskih obveznosti ter jim zagotoviti potrebno pomoč in informacije.

Glavni programi in storitve društva, ki so namenjene študentom so:

  • informiranje in svetovanje študentom v zvezi s statusom študenta s posebnimi potrebami, urejanjem bivanja v času študija, štipendiranjem in drugih zadevah vezanih na socialne razmere v času študija;
  • prilagojeni prevozi, ki se izvajajo dnevno po vnaprej določenem urniku, ki se tedensko uklajuje;
  • osebna asistenca, ki se izvaja na fakulteti, na domu ali kot pomoč pri opravkih po vnaprej dogovorjenem urniku;
  • tiskanje in fotokopiranje ter povečava študijskega gradiva;digitalizacija študijske literature - pretvarjanje tiskanega gradiva v dostopno elektronsko obliko;
  • možnost sofinanciranja nakupa potrebnih medicinsko tehničnih pripomočkov;
  • nudenje brezplačnih inštrukcij;
  • športno rekreativna vadba plavanja in fitnesa;
  • družabno izobraževalna srečanja in delavnice;
  • informiranje in pomoč pri urejanju posebnih prilagoditev na Erasmus+ študijskih izmenjavah ali praktičnih usposabljanjih;
  • možnost vključitve v program Evropske prostovoljne službe.

Z različnimi drugimi dejavnostmi, kot so izvajanje izobraževanj, delavnic, okroglih miz, pobud za spremembe zakonodaje in drugih predpisov itd., si prizadevajo za izboljšanje študijskih in socialnih razmer za študente in diplomante s posebnimi potrebami.

Kontakt:
Društvo študentov invalidov Slovenije
Enota Maribor
Koroška 53 d
2000 Maribor
E:  infoping@dsis-drustvopong.si
T: 0590 432 45
S:  www.dsis-drustvo.si