Univerza Maribor
SLO | ENG

AKADEMSKI ZBOR FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO

Akademski zbor Fakultete za strojništvo sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.

Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet Fakultete za strojništvo, tako da je njihovo število ena petina članov Akademskega zbora. Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter študijske programe.

Akademski zbor Fakultete za strojništvo:

  • izvoli Senat;
  • Senatu predlaga kandidate za dekana;
  • obravnava in sprejema program razvoja;
  • obravnava in sprejema poročilo o delu ter daje predloge in pobude senatu;
  • izvoli predstavnike, ki so  člani Akademskega zbora univerze;
  • opravlja druge naloge, ki jih določa Statut. 

Volitve, ki jih izvaja Akademski zbor, so tajne. Volilno pravico imajo člani Akademskega zbora, ki so določeni v prvem odstavku. 

Akademski zbor izmed svojih članov, določenih v prvem odstavku, izvoli predsednika, ki sklicuje in vodi seje. Dekan ne more biti izvoljen za predsednika Akademskega zbora. 

Akademski zbor se oblikuje skladno z zakonom. 

Senat univerze s splošnim aktom določi natančnejša pravila in postopke za oblikovanje akademskih zborov članic univerze.


Sestava akademskega zbora

Predsednik:  izr. prof. dr. KARL GOTLIH, univ. dipl. inž. str.
Namestnik predsednika:  red. prof. dr. Matjaž HRIBERŠEK

Člani:

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci članice Univerze v Mariboru.
Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora. Predstavnike študentov v Akademski zbor izvoli Študentski svet članice Univerze v Mariboru, in sicer za mandatno dobo enega leta. Volitve predstavnikov študentov razpiše dekan članice.
Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju o tistih vprašanjih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov in na študijske programe.

Zapisniki sej akademskega zbora


Predsednik akademskega zbora

prof. dr. Karl Gotlih

Prostor: A-407

Telefon: +386 (0)2 220 7961

karl.gotlih@um.si
Namestnik predsednika akademskega zbora

prof. dr. Matjaž Hriberšek

Prostor: J2-404

Telefon: +386 (0)2 220 7772

matjaz.hribersek@um.si